Tên tiếng Anh của rơle trạng thái rắn là SSR. SSR một pha là một thiết bị hoạt động bốn thiết bị đầu cuối. Có hai thiết bị đầu cuối kiểm soát đầu vào và hai thiết bị đầu cuối đầu ra. Đầu vào và đầu ra được cách ly quang học. Khi thiết bị đầu cuối đầu vào được thêm bằng tín hiệu DC hoặc Pulse vào một giá trị hiện tại nhất định, thiết bị đầu cuối đầu ra có thể thay đổi từ trạng thái khỏi trạng thái. Nguyên tắc được thể hiện trong Hình 1 dưới đây.

Nói chung, vạn năng không thể đánh giá chất lượng của SSR. Cách chính xác là kiểm tra mạch: Khi dòng đầu vào bằng 0, điện áp được đo bằng vôn kế là điện áp lưới và đèn không bật (công suất bóng đèn phải quá 25W);

Khi dòng đầu vào đạt đến một giá trị nhất định, giảm điện áp dẫn SSR được đo bằng vôn kế (trên 2V) tăng

Kế tiếp). (Xin lưu ý lần đầu tiên dòng rò rỉ do mạch RC gây ra trong SSR, vì vậy nó không thể bằng rơle liên hệ và contacle thông thường.)